Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mukdahan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
-

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

                             (1) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             (2) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใช้เลื่อยยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วย เลื่อยยนต์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             (3) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             (4) รับคำขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติรับคำขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทาง หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             (5) จัดทำแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินในระดับจังหวัด

                             (6) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                             (7) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก

                             (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย