Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mukdahan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
-

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

                             (1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

                             (2) การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             (3) รับคำขอสัมปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคำขอปรับอัตราค่าน้ำ หรือคำรับรองมาตราวัดน้ำ

                             (4) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

                             (5) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

                             (6) ดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย