Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mukdahan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
-

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

                             (1) จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

                             (2) จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด                  

                            (3) ประสานการจัดทำแผนการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม

                             (4) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีต่อสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองทุนต่างๆ

                             (5) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ รวมทั้งรายงานประจำปี

                             (6) กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ

                             (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย